Naslovna O nama Turizam Gdje se nalazimo? Mjesni odbori Kontakt
razmak razmak razmak razmak razmak
Javna nabava
razmak
Registar ugovora
razmak
Slu啪beni akti
razmak
Donacije i sponzorstva
razmak
Osoba za nepravilnosti
razmak
Obavijesti
razmak
Obrasci
razmak
Pristup informacijama
razmak
Natje膷aji
razmak
Za拧tita okoli拧a
razmak
Prora膷un
razmak
Strategija razvoja Op膰ine 膼urmanec
razmak
Savjetovanje s javno拧膰u
razmak
razmak
Suradnja s O艩 膼urmanec
razmak
razmak
GDPR
razmak
razmak
Javna rasprava o R艩I-a
razmak
razmak
Izbor za Mjesni odbor 2019
razmak
razmak
Op膰insko vije膰e
razmak
razmak
Registar imovine Op膰ine 膼urmanec
razmak""
razmak
Prostorni plan
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak
razmak


I.IZMJENA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
Verzija za ispis

I.IZMJENA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU(xlsx).

I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. (doc).

I. izmjena Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2022. g. (doc).

I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u 筽ortu u 2022. g(doc).

I. izmjena Socijalnog programa Op鎖ne za 2022. godinu (doc).

I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. g (doc).

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine ​(doc).
[30.03.2022]


GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis
Izvje规e o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc).

Izvje规e o realizaciji Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu(doc).

Izvje规e o izvr筫nju Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu(doc).

Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (xlsx).

Izvje规e o kori箃enju dugoro鑞og kredita (doc).

Izvje规e o prora鑥nskoj pri鑥vi 2021 (doc).

Izvr筫nje Plana razvojnih programa Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (xls).

Obrazlo緀nje uz godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na za 2021. godinu (docx).

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2020. GODINE (docx).
[29.03.2022]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis

Op鎖na 衭rmanec- godi筺ji fin.2021 (xls)

Potvrda o preuzetom financijskom izvje箃aju prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika (pdf)

Bilje筴e uz godi筺je financijske izvje箃aje 1-12 2021 RAZINA 23 (pdf)

BILJE㎏E UZ BILANCU (doc)

Bilje筴e uz financijsko izvje规e 1- 12 2021-KONSOLIDIRANA RAZINA 23 (doc)

Kopija popis ugovornih odnosa 2021 (xls)
[25.02.2022]


3. izmjenu prora鑥na, 3. izmjenu plana razvojnih programa i plan prora鑥na za 2022
Verzija za ispis

3.IZMJENA PRORA萓NA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU(xlsx)

3.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU(xlsx)

PLAN PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (xlsx)
[13.01.2022]


Programi i Odluke uz Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu
Verzija za ispis

Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2022. godine (doc).

Odluka o raspore餴vanju sredstava za financiranje politi鑛ih aktivnosti i izborne promid綽e iz Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec u 2022. godini (doc).

Odluka o naknadi tro筴ova 鑜anovima Upravnog vije鎍 Dje鑚eg vrti鎍 衭rmanec (doc).

Analiza stanja sustava civilne za箃ite na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc).

Plan razvoja sustava civilne za箃ite na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu s trogodi筺jim financijskim u鑙ncima (doc).

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne za箃ite Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 2022. do 2025. godine (doc).

Program utro筴a sredstava 箄mskog doprinosa za 2022. godinu (doc).

Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. godini (doc).

Socijalni program Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu (doc).

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu (doc).

Program gra餰nja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu (doc).

Program odr綼vanja nerazvrstanih cesta u 2022. godini (doc).

Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (doc).

Program kori箃enja sredstava ostvarenih od naknade za zadr綼vanje nezakonito izgra餰nih zgrada u prostoru na podru鑚u op鎖ne 衭rmanec za 2022. godinu (doc).
[10.01.2022]


Programi i Odluke uz III. izmjenu i dopunu Prora鑥na za 2021. godinu
Verzija za ispis

I. izmjena Programa utro筴a sredstava 箄mskog doprinosa za 2021. godinu (doc).

II. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2021. godini (doc).

II. izmjena Socijalnog programa Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc).

III. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu (doc).

III. izmjena Programa gra餰nja komunalne infrastrukture na podru鑚u Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc).

III. izmjena Programa odr綼vanja nerazvrstanih cesta u 2021. godini(doc).

III. izmjena Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu(doc).
[10.01.2022]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (PLAN PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. g.)
PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (PLAN PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. g.) (pptx)
[15.11.2021]


PRIJEDLOG PLANA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. g. i PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. g.
PRIJEDLOG PLANA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2022. g. i PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. g. (doc)
[12.11.2021]


PRIJEDLOG POLUGODI㎞JEG IZVJE㏕AJA O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2021. GODINE
Izvje规e o kori箃enju prora鑥nske pri鑥ve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine (docx)

IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE (doc)

Obrazlo緀nje uz polugodi筺ji izvje箃aj (docx)

PRIJEDLOG POLUGODI㎞JEG IZVJE㏕AJA O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021.GODINE (doc)

IZVJE┢E o kori箃enju dugoro鑞og kredita za financiranje projekata izgradnje Dje鑚eg vrti鎍 衭rmanec za razdoblje od 01. sije鑞ja do 30. lipnja 2021. godine (docx)

Zaklju鑑k (pdf)
[13.09.2021]


II.IZMJENA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2021. DO 31.2021. GODINE
2. IZMJENA PRORA萓NA 2021. godine (doc)

2. izmjena plana razvojnih programa 2021 (doc)
[29.07.2021]


Polugodi筺ji financijski izvje箃aj
Potvrda o preuzetom financijskom izvje箃aju (pdf)

Izvje箃aj o obvezama (pdf)
[29.07.2021]


Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu
Izvje规e o izvr筫nju Programa gra餰nja komunalne infrastrukture za 2020. g (doc).

Izvje规e o izvr筫nju Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2020. g.(doc).

Izvje规e o izvr筫nju Plana gospodarenja otpadom za 2020.(doc).

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja(docx).

Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu (docx).

Izvje规e o kori箃enju dugoro鑞og kredita (pdf).

Izvje规e o prora鑥nskoj pri鑥vi 2020 (doc).

Izvr筫nje Plana razvojnih programa Op鎖ne 衭rmanec za 2020. godinu (xls).

Obrazlo緀nje uz godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na za 2020. godinu (doc).

Odluka o raspodjeli rezultata 31.12.2020-1. (doc).
[02.04.2021]


I. izmjena Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu
Verzija za ispis

I. Izmjena Programa gra餰nja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (doc).

I. Izmjena Programa odr綼v. nerazvrstanih cesta za 2021. godinu (doc).

I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu (doc).

I. izmjena Programa odr綼vanja komun. inf. za 2021. godinu (doc).

1. Izmjena Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc).

1. Izmjena razvojnih programa Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu ​(xls).
[02.04.2021]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ ZA 2020. GODINU
Verzija za ispis

Op鎖na 衭rmanec- godi筺ji fin.2020 (xls)

Potvrda o preuzetom financijskom izvje箃aju prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika (pdf)

Bilje筴e uz godi筺je financijske izvje箃aje (pdf)

BILJE㎏E UZ BILANCU (doc)

Bilje筴e uz financijsko izvje规e 1- 12 2020 (doc)

Kopija popis-ugovornih-odnosa -2020 (xls)
[15.02.2021]


PRORA萓NSKI VODI萙A GRA蠥NE 2021
Verzija za ispis

Prora鑥nski vodi za gra餫ne uz Prora鑥n za 2021. godinu (ppt)
[05.01.2021]


PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU
Verzija za ispis

Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu i Projekcije Prora鑥na za razdoblje 2020. i 2023. godinu (doc)

Obrazlo緀nje Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za 2021. godinu (doc)

Plan razvojnih programa Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 2021. – 2023. (doc)

Odluka o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine (doc)

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU S TROGODI㎞JIM FINANCIJSKIM U菼NCIMA (doc)


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2021. GODINI (doc).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU (doc).


PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2021. GODINI (doc).


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU (doc).


ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (docx).

SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU (doc).
[05.01.2021]


III. izmjena prora鑥na za 2020. godinu
Verzija za ispis


III. Izmjena Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2020. godine (doc)

III. Izmjena Plana razvojnih programa Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020. godine (doc)

III. izmjena Programa odr綼vanja komun. inf. za 2020. godinu (doc)

III. izmjena SOCIJALNOG PROGRAMA za 2020. godinu (doc)

I. izmjena Programa utro筴a sred.箄mskog doprinosa za 2020. godinu (doc)

III. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini (doc)

III. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu (doc)

III. Izmjena Programa gradnje objekata za 2020. godinu (doc)

III. Izmjena Programa odr綼v. nerazvrstanih cesta za 2020. godinu(doc)
[04.01.2021]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (UZ PRIJEDLOG PRORA萓NA ZA 2021. GODINU).
Verzija za ispis

PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (UZ PRIJEDLOG PRORA萓NA ZA 2021. GODINU). (pptx).
[23.11.2020]


PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE 2022. I 2023. GODINU
Verzija za ispis

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2022. I 2023. GODINU (doc).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2021. 2023. GODINE (doc).
[12.11.2020]


ODLUKA O 2. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O 2. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. (doc).

2. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020.(doc).

II. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2020. GODINI (doc).

II. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU (doc)

II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (doc).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (doc).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2020. GODINI (doc).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (doc).
[30.09.2020]


Polugodi筺ji Izvje箃aj o izvr筫nju Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.
Verzija za ispis

POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (doc)


OBRAZLO瓻NJE UZ POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE(docx)


IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE OD 01. SIJE萅JA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE
(docx)


IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (doc)

FINANCISKI IZVJE㏕AJ OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE (xls)
[29.09.2020]


GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA ZA 2019. g
Verzija za ispis

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).


ODLUKU O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (pdf).

ODLUKU O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (doc).


GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE (pdf).

GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE (doc).


IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE (pdf).

IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE (docx).


IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31. 12. 2019. GODINE (pdf).

IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31. 12. 2019. GODINE (doc).


ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2019. GODINE (pdf).

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2019. GODINE (docx).


OBRAZLO瓻NJE UZ GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).

OBRAZLO瓻NJE UZ GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12. 2019. GODINE (docx).
Izvje规e o izvr筫nju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu(pdf).

Izvje规e o izvr筫nju Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.(pdf).
[22.04.2020]


I. IZMJENA PRORA萓NA ZA 2020. g
Verzija za ispis

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).


ODLUKU O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (pdf).

ODLUKU O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE (doc).

I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (pdf).

I. izmjena Programa odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.(pdf).
[22.04.2020]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJE㏕AJU PRORA萓NA, PRORA萓NSKIH I IZVANPRORA萓NSKIH KORISNIKA ZA 2019. (pdf).

GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2019 (xls)

BILJE㎏E UZ GODI㎞JE FINANCIJSKO IZVJE┢E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2019. godine (pdf).

BILJE㎏E UZ FINANCIJSKE IZVJE㏕AJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2019 (bilje筴e od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2019. GODINI.
[17.02.2020]


OBRAZLO瓻NJE PRIJEDLOGA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLO瓻NJE PRIJEDLOGA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU (doc).
[10.01.2020]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE 2020
Verzija za ispis

PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE ZA 2020. GODINU. (pdf).
[08.01.2020]


ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).

ODLUKU O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2020. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU (doc).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. 2022. GODINE (doc).

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU (pdf)

PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (pdf).
[08.01.2020]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019.
Verzija za ispis

ODLUKA O III. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (doc).

III.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (doc).
[08.01.2020]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (UZ PRIJEDLOG PRORA萓NA ZA 2020. GODINU).
Verzija za ispis

PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (UZ PRIJEDLOG PRORA萓NA ZA 2020. GODINU). (pdf).
[13.11.2019]


PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (pdf).

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2020. do 2022. (pdf).
[13.11.2019]


ODLUKU O POLUGODI㎞JEM IZVJE㏕AJU O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (pdf)


OBRAZLO瓻NJE UZ POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf)


IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE OD 01. SIJE萅JA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE
(pdf)


IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE(pdf) (pdf)
[26.09.2019]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. g,
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.09.2019]


ODLUKA O 2. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE 2020.I 2021. GODINE (pdf).

II.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[31.07.2019]


FINANCISKI IZVJE㏕AJ OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
Verzija za ispis

FINANCISKI IZVJE㏕AJ OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE (xls)

[31.07.2019]


IZVR〦NJE PRORA萓NA 2018. GODINU
Verzija za ispis

OBRAZLO瓻NJE IZVR〦NJE PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. GODINU (pdf).

IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[25.04.2019]


IZVR〦NJE PRORA萓NA 2018. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC PREMA STANJU NA DAN 31. PROSINAC 2018. GODINE (pdf).

IZVJE┢E O IZVR〦NJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVJE┢E O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[25.04.2019]


ODLUKA O I.IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2019. godine (pdf).

I.IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2019. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA ZA 2018. GODINU
Verzija za ispis

GODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12 2018. GODINE (pdf).
[24.04.2019]


DOKUMENTI 2018. GODINE
Verzija za ispis

POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJE㏕AJU PRORA萓NA, PRORA萓NSKIH I IZVANPRORA萓NSKIH KORISNIKA ZA 2018. (pdf).

GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2018 (xls)

BILJE㎏E UZ GODI㎞JE FINANCIJSKO IZVJE┢E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2018. godine (pdf).

BILJE㎏E UZ FINANCIJSKE IZVJE㏕AJE - BILANCU BILANCA NA DAN 31. prosinac 2018 (bilje筴e od br. 1 do br. 17) (pdf).

POPIS UGOVORNIH ODNOSA, KOJI MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA U 2018. GODINI.

REFERENTNA STRANICA 2018
[21.02.2019]


Programi i Odluke uz Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec za 2019. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).


ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. g,
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU (pdf).

I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2019. GODINI (pdf).


I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU (pdf).
[17.01.2019]


PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORA萓NA ZA RAZDOBLJE 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).
[15.01.2019]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. - 2021. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE
Verzija za ispis

III. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


ODLUKU O III. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJE萅JA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (pdf).
[15.01.2019]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE (UZ PRIJEDLOG PRORA萓NA ZA 2019. GODINU)
Verzija za ispis

PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE, (uz prijedlog Prora鑥na za 2019. godinu) (pdf).
[14.11.2018]


PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU (pdf).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. (pdf).
[14.11.2018]


IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)
[03.10.2018]


ODLUKU O POLUGODI㎞JEM IZVJE㏕AJU O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKU O POLUGODI㎞JEM IZVJE㏕AJU O IZVR〦NJU PRORA萓NU OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


OBRAZLO瓻NJE UZ POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE(pdf)


IZVJE┢E O KORI㏕ENJU PRORA萓NSKE PRI萓VE OD 01. SIJE萅JA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
(pdf)
[03.10.2018]


POLUGODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 01.01-30.06.2018
Verzija za ispis

POLUGODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 01.01-30.06.2018 (xls)
[01.08.2018]


ODLUKU O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01. sije鑞ja do 31. prosinca 2018. godine
Verzija za ispis

ODLUKA O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

II. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

II. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)

II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).

II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).
[01.08.2018]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE
Verzija za ispis

ODLUKA O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE 2019.I 2020. GODINE (pdf).

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018.GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. G. (pdf)

I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI. (pdf)
[09.05.2018]


ODLUKU O GODI㎞JEM IZVJE㏕AJU O IZVR〦NJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU
Verzija za ispis

ODLUKU O GODI㎞JEM IZVJE㏕AJU O IZVR〦NJU PRORACUNA OPCINE ÐURMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).

IZVR〦NJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017.GODINU (xls)
[09.05.2018]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2017. GODINE 22.02.2018. GODINE
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2017 (xls)

BILJE㎏E UZ GODI㎞JE FINANCIJSKO IZVJE┢E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).


IZVJE┢E O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


IZVJE┢E O REALIZACIJI PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU(pdf).

POLUGODI㎞JI IZVJE㏕AJ OP艻NSKOG NA菶LNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2017. GODINE(pdf).

RAZMATRANJE IZVJE┢A O RADU POLJOPRIVREDNOG REDARA ZA 2017. GODINU(pdf).
[22.02.2018]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2017
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE (pdf).

GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2017 (xls)

BILJE㎏E UZ GODI㎞JE FINANCIJSKO IZVJE┢E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2017. godine (pdf).
[15.02.2018]


Programi i Odluke uz Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec za 2018. g
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2018. GODINI (pdf).


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU I GODI㎞JI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE S FINANCIJSKIM U菼NCIMA ZA 2018. GODINU (pdf).


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE (pdf).


ODLUKU O RASPORE蠭VANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITI菿IH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMID瓸E IZ PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC U 2018. GODINI (pdf).


ODLUKU O IZVR〦NJU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018. GODINU (pdf).
[22.01.2018]


Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2018.godinu
Na temelju 鑜anka 39. Zakona o prora鑥nu (Narodne novine br. 87/08., 136/12 ), te 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ('Slu綽eni Glasnik Krapinsko Zagorske 緐panije' broj 8/13 i 6/14 Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 4. sjednici odr綼noj dana 21. prosinca 2017. godine,donosi


PRORA萓N
OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018.GODINUVerzija za ispis

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2018.GODINU (pdf).
[22.01.2018]


PROGRAMI UZ III. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. g,
i>Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


III. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


I. IZMJENA PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


III.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 3.IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
>Verzija za ispis

ODLUKU O III. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).
[19.01.2018]


ODLUKA O 2.IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

ODLUKU O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2017.godine (pdf).

II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017.GODINE (pdf).
[04.12.2017]


ODLUKA O 1.IZMJENI PRORA芔NA OP艻NE 蠻RMANEC OD 01.01. DO 31.12.2017.
Verzija za ispis

Odluka o I. Izmjeni Prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine (pdf).

I.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODI (xls)
[04.12.2017]


GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2016
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.GODINE (pdf).

GODI㎞JI FINANCIJSKI IZVJE㏕AJ 2016 (xls)


BILJE㎏E UZ GODI㎞JE FINANCIJSKO IZVJE┢E ZA RAZDOBLJE OD 01.01. do 31.12.2016. godine (pdf).
[02.03.2017]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2017. - 2019. GODINE (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017.g.
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2017. GODINI (pdf).


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU (pdf).


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2017. GODINI (pdf).


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU I GODI㎞JI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZA㏕ITE S FINANCIJSKIM U菼NCIMA ZA 2017. GODINU (pdf).


SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[23.01.2017]


PROGRAMI UZ II. IZMJENU PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

I. IZMJENU PROGRAMA KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


I. IZMJENU PROGRAMA UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).


II. IZMJENU PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).


II. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[21.01.2017]


ODLUKA O II. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

ODLUKA O 2.IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJE萅JA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE
(pdf).
[22.12.2016]


Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2017.godinu
Na temelju 鑜anka 39. Zakona o prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14) Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 19. sjednici odr綼noj dana 16. prosinca 2016. godine,
donosi

PRORA萓N
OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017.GODINUVerzija za ispis

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017.GODINU (pdf).
[22.12.2016]


PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE, (uz prijedlog Prora鑥na za 2017. godinu)
Verzija za ispis

PRORA萓NSKI VODI ZA GRA蠥NE, (uz prijedlog Prora鑥na za 2017. godinu).
[29.11.2016]


PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU
Verzija za ispis

PRIJEDLOG PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2017. GODINU (pdf).
[29.11.2016]


I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
(pdf).
[13.10.2016]


I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[13.10.2016]


OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. (pdf).
[28.09.2016]


ODLUKA O I. IZMJENI PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2016.godine
Verzija za ispis

Odluka o 1.izmjeni prora鑥na Op鎖ne 衭rmanec za razdoblje od 01.sije鑞ja do 31.prosinca 2016.godine
(pdf).
[20.07.2016]


OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.
Verzija za ispis

OBRA萓N PRORA萓NA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. (pdf).
[20.07.2016]


I. IZMJENA I DOPUNU GODI㎞JEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2016. GODINI
Verzija za ispis

I. IZMJENA I DOPUNU GODI㎞JEG PLANA RASPISIVANJA JAVNOG NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC U 2016. GODINI (pdf).
[01.06.2016]


ODLUKA O UTVR蠭VANJU PROCEDURE PRA艵NJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OP艻NE 蠻RMANEC
Verzija za ispis

ODLUKA O UTVR蠭VANJU PROCEDURE PRA艵NJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA OP艻NE 蠻RMANEC (pdf).
[03.03.2016]


SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

SOCIJALNI PROGRAM OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM KORI㏕ENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADR瓵VANJE NEZAKONITO IZGRA蠩NIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA ︰MSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU(pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM UTRO㎏A SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NAD KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI
Verzija za ispis

PROGRAM ODR瓵VANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2016. GODINI (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM ODR瓵VANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU
Verzija za ispis

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE蠥JA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU菾U OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016. GODINU (pdf).
[27.01.2016]


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE
Verzija za ispis

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OP艻NE 蠻RMANEC ZA RAZDOBLJE OD 2016. - 2018. GODINE (pdf).
[27.01.2016]


Prora鑥n Op鎖ne 衭rmanec 2016.godinu
Na temelju 鑜anka 39. Zakona o prora鑥nu ("Narodne novine" broj 87/08) i 136/12 i 鑜anka 15. Statuta Op鎖ne 衭rmanec ("Slu綽eni glasnik Krapinsko-zagorske 緐panije" broj 8/13 i 6/14) Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne 衭rmanec na 14. sjednici odr綼noj dana 21. prosinca 2015. godine,
donosi

PRORA萓N
OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016.GODINUVerzija za ispis

PRORA萓N OP艻NE 蠻RMANEC ZA 2016.GODINU (pdf).
[27.01.2016]


razmak
Arhiva vijesti
razmak
Kultura
razmak
Sport
razmak
Udruge
razmak
Adresar
razmak
Galerija slika
Sto啪er CZ 膼urmanec
razmak
razmak
Dje膷ji vrti膰 膼urmanec
razmak
razmak
Izjava o pristupa鑞osti
razmak